Projecten

Project PIE

PIE is klaar!

Na het succesvol afronden van de laatste tests is het PIE platform gereed voor aansluiting van alle Nederlandse pathologie afdelingen. Met PIE (Pathology Image Exchange) is het mogelijk om digitale beelden, met name gescande coupes, uit te wisselen tussen pathologie afdelingen.

De pilot deelnemers waren het Erasmus MC, Laboratorium voor Pathologie Dordrecht, Radboudumc en het UMC Utrecht en een viertal panels.

Pal Dordrecht en Erasmus MC hebben de module voor het handmatig uploaden van beelden voor consultaties en revisies getest. Later dit voorjaar komt ook de automatische uploader beschikbaar.

Het PIE-platform maakt ook panelbesprekingen digitaal en op afstand mogelijk. PIE is onder andere getest door het LANS-panel (Landelijk Adviesorgaan Neoplasie Slokdarm).

Lees ook het persbericht van Sectra.

Disclaimer: De casus is waarheidsgetrouw, de gebruikte beelden en dossier zijn fictief en dienen slechts als voorbeeld.


Presentatie over PIE tijdens congres “Architectuur in de zorg”

Kijk hier voor de presentatie over PIE tijdens het congres "Architectuur in de zorg".

Aansluiten op PIE

Om aan te kunnen sluiten op PIE moet het lab afspraken maken met de beeldmanagement (of scanner) leverancier. Om hierbij te helpen stellen we vanuit project PIE de volgende 4 documenten beschikbaar: een aantal concept vragen die overgenomen kunnen worden in een offerte traject, een document met nadere specificaties van de handmatige uploader en van de automatische uploader en specificaties van de PIE services in (kern)UDPS.

Voorlichting gebruik PPMm en Lab2Lab

Sinds eind 2016 is de PPM doorontwikkeld naar de PALGA Protocol Module modulair (PPMm) en operationeel in bijna alle laboratoria. Hiermee is het mogelijk om meerdere protocollen achter één onderzoeksnummer te hangen. Om dit mogelijk te maken is de “Starter” waarmee de protocollen worden aangeroepen uitgebreid met meerdere mogelijkheden.

Naast de PPMm heeft PALGA ook Lab2Lab laten ontwikkelen, waarmee protocoldata tussen laboratoria kunnen worden uitgewisseld bij uitbesteed onderzoek, maar ook aanvragen met betrekking tot consulten en opvragen van digitale beelden. Dat betekent mogelijk enige veranderingen in de wijze waarop processen binnen uw laboratoria administratief zijn ingericht.

Achtergrond

Het initiatief voor PIE is begin 2014 genomen door laboratoria die de ontwikkelingen in de digitale pathologie wilden bundelen in een landelijke samenwerking. De ideeën die leefden zijn in 2014 en 2015 door een focusgroep verder uitgewerkt, hetgeen eind 2015 heeft geleid tot project PIE.

Het doel van PIE is om een landelijke infrastructuur te ontwikkelen voor revisies, consulten en paneldiagnostiek. PIE wordt een volledig digitaal platform waarin beelden en privacygevoelige informatie op een veilige manier gebruik makend van het PALGA netwerk uit kunnen worden gewisseld tussen de pathologie laboratoria. Om dit doel te bereiken werkt de SPP samen met de NVVP, IKNL en PALGA.

Op 11 januari 2017 is de opdracht voor de ontwikkeling van PIE gegund aan SECTRA. Sectra werkt samen met DT Healthcare Solutions en RAM Mobile Data.

De SPP werkt voor dit project samen met de NVVP (Nederlandse Vereninging voor Pathologie), IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en PALGA. De NVVP en IKNL hebben de middelen geleverd om de aanbesteding voor PIE te ondersteunen. De NVVP ondersteunt het project omdat PIE een kwaliteitsimpuls voor de pathologiediagnostiek betekent. IKNL wil met de financiering een impuls geven aan innovatie van paneldiagnostiek in de pathologie.

In juni 2016 is vanuit de stuurgroep een oproep gedaan aan de hoofden van de universitaire pathologie laboratoria om een bijdrage ad €10.000 per laboratorium te leveren om de aanloopkosten van het project te dekken. De opzet was dat de academische laboratoria een voortrekkersrol zouden gaan spelen om daarmee ook regionale laboratoria over te halen om deel te nemen aan PIE. Alle academische laboratoria hebben in de loop van 2016 toegezegd deel te zullen nemen aan deze crowd funding actie die daarmee een groot succes is geworden. In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat deze bijdrage op een later moment door de leverancier weer verrekend wordt met de kosten van het deelnemde laboratorium.